O mnie

Witam serdecznie,

Nazywam się Marta Domżalska i jestem rzeczoznawcą majątkowym posiadającym uprawnieniazawodowe nr 6478 nadane przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie określani wartości nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością. Posiadam również licencję zawodową nr 20377 w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wydaną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Obszar mojego działania to powiat kamieński i województwo zachodniopomorskie. Na potrzeby klienta realizuję zlecenia również na terenie całego kraju.

Jestem członkiem Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A. Regularnie uczestniczę w szkoleniach i kursach systematycznie podnosząc swoje kompetencje. Gwarantuję dokładność, rzetelność, bezstronność wykonywanych opracowań a także zachowanie tajemnicy zawodowej w odniesieniu do informacji uzyskanych podczas wykonywania zawodu.

Zapraszam do współpracy.

Marta Domżalska

Kwalifikacje

 • Studia Magisterskie: Akademia Rolnicza w Szczecinie – Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, kierunek ekonomia – 2007 r.
 • Studia podyplomowe: Uniwersytet Szczeciński – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania „Rynek Nieruchomości” – wycena nieruchomości – 2012 r.
 • Studia podyplomowe: Uniwersytet Szczeciński – Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania „Rynek Nieruchomości” – pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 2012 r.
 • Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych: Szkolenie „Rozliczenia nakładów na nieruchomości w różnych sytuacjach prawnych” – 2013 r.
 • Licencja zawodowa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nr 20377 nadane przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – 26.09.2013 r.
 • Uprawnienia Zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nr 6478 nadane przez Ministra infrastruktury i Rozwoju – 19.08.2015 r.
 • Związek Banków Polskich ukończenie kursu specjalistycznego „wycena nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności bankowych” – 16.12.2015 r.

Oferta

Operaty szacunkowe wykonuję dla osób fizycznych i prawnych, banków, urzędów i przedsiębiorstw zgodnie z przepisami prawa, Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych oraz zasadami etyki zawodowej.

DOKONUJĘ WYCENY :

 • Nieruchomości gruntowych: działek budowlanych, inwestycyjnych, rekreacyjnych;
 • Nieruchomości komercyjnych: handlowych, biurowych magazynowych;
 • Nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi, gospodarczymi;
 • Nieruchomości zabytkowych;
 • Nieruchomości rolnych, leśnych;
 • Ograniczonych praw rzeczowych: spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, służebność przesyłu, służebność gruntowa;
 • Nieruchomości lokalowych: mieszkalnych i użytkowych;

Dla potrzeb

 • ustalenia ceny sprzedaży lub nabycia
 • wykupu mieszkania spółdzielczego
 • zabezpieczenia wierzytelności bankowej
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • określenia opłaty adiacenckiej i planistycznej
 • podziału majątku
 • ustalenia zdolności kredytowej
 • skarbowo – podatkowych
 • i innycha

WYMAGANE DOKUMENTY

Wymienione poniżej dokumenty lub protokoły z ich badania stanowią załączniki do operatu szacunkowego wycenianej nieruchomości. Na podstawie ich badania następuje określenie stanu prawnego, techniczno-użytkowego oraz innych cech mających wpływ na wartość nieruchomości.

Dokumenty wykorzystywane do wyceny nieruchomości lokalowej oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

- akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
- aktualny odpis z księgi wieczystej
- zaświadczenie o samodzielności lokalu
- zaświadczenie ze spółdzielni dotyczące przydziału lokalu
- plan lokalu
- inne dokumenty dotyczące nieruchomości

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości zabudowanej:

- akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
- aktualny odpis z księgi wieczystej
- wypis i wyrys z rejestru gruntów i budynków
- mapa zasadnicza
- zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( jeśli plan został sporządzony)
- informacja ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w przypadku braku planu miejscowego
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ( jeśli została wydana)
- decyzja - pozwolenie na budowę
- dokumentacja techniczna budynku
- inne dokumenty dotyczące nieruchomości

Dokumenty potrzebne do wyceny nieruchomości gruntowej:

- aktualny odpis z księgi wieczystej
- akt notarialny lub inny dokument świadczący o prawie do nieruchomości
- wypis i wyrys z rejestru gruntów
- mapa zasadnicza
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o ile został sporządzony
- decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeśli została wydana)
- zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( jeśli plan został sporządzony)
- informacja ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w przypadku braku planu miejscowego,
- decyzja o pozwoleniu na budowę (jeśli została wydana)

Przygotowanie przez zamawiającego wymienionych dokumentów znacząco wpłynie na skrócenie terminu wykonania wyceny. W przypadku braku w/w dokumentów istnieje możliwość ich pozyskania w ramach zawartej z Państwem umowy przez rzeczoznawcę majątkowego.

Cennik

Ze względu na różnorodność wycen koszt usługi jest ustalany indywidualnie z zamawiającym

Na jego wielkość ma wpływ:

- rodzaj nieruchomości, zakres i cel wyceny

- termin i warunki wykonania usług

- dodatkowe koszty związane z wyceną ( np. koszty pozyskania wymaganych dokumentów przez rzeczoznawcę)

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress